filtration2
filtration1
filtration3

ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കാട്രിഡ്ജ് വെസ്സൽ

  • Light Duty Cartridge Vessel

    ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കാട്രിഡ്ജ് വെസ്സൽ

    ബാഗ് ഫിൽട്ടറും കാട്രിഡ്ജ് ഫിൽട്ടറും ഫിൽട്ടർ പ്രസ്, സെൽഫ് ക്ലീനിംഗ് സിസ്റ്റം പോലുള്ള മറ്റ് പരമ്പരാഗത സംവിധാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് എളുപ്പത്തിലുള്ള കൈകാര്യം ചെയ്യലും ചെലവ് കുറഞ്ഞതും കാരണം താഴെ പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു.