filtration2
filtration1
filtration3

ഡേവിറ്റ് ആം മൾട്ടി-ബാഗ് ഫിൽട്ടർ ഹൗസിംഗ്